สาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
khaekhai gawmoolsaowanee jiouesupissara kowarithnutchar tafan

สาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำวันความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือรู้จักชื่อลักษณะสีผิวสัมผัสขนาดรูปร่างรูปทรงปริมาตรน้ำหนักจำนวนส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัวเวลาเงินประโยชน์การใช้งานและการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ยานพาหนะการคมนาคมเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม