ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ครูนิสาลักษณ์ ชายน้อย
Nisaluk Chaynoy

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูนิสาลักษณ์ ชายน้อย

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม การใช้คำสั่ง คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำขออนุญาต  การระบุ การวาดภาพ  สัญลักษณ์  หรือ  เครื่องหมาย  ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ                 การเขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  การแสดงข้อมูล  ตามที่ฟังหรืออ่าน  การอ่านออกเสียงประโยค  ข้อความบทกลอนสั้นๆ  ตามหลักการอ่านบอกความเหมือนหรือความแตกต่าง  ระหว่างการออกเสียง  ประโยค  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนการลำดับคำตามโครงสร้างของประโยค  สื่อสารข้อมูล  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบในการแสดงความต้องการ  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  ขอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  การให้ข้อมูลเรื่องใกล้ตัว  เช่น  ตนเอง  เพื่อน   ครอบครัว      และกิจกรรมต่างๆ   ทั้งในห้องเรียน  สถานศึกษา และท้องถิ่น  โดยใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียง  กริยาท่าทาง  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การสืบค้น  การรวบรวมคำศัพท์  ข้อมูล  เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  การตอบคำถาม  การบอกใจความสำคัญ  จากบทสนทนา  นิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ  และการนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  การบอกความสำคัญ  ความเหมือนหรือความแตกต่าง               การตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา  และการเข้าร่วมกิจกรรม  เทศกาล  วันสำคัญ  และงานฉลอง    อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 

โดยใช้กระบวนการ ทักษะทาง ภาษา ตีความ วิเคราะห์อธิบาย บรรยาย สรุปใจความ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆอย่างเหมาะสม

 รวมทั้งการแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย

 

ตัวชี้วัด

            ต1.1   ป1/1   ป1/2   ป1/3   ป1/4

 ต1.2   ป1/1   ป1/2   ป1/3   ป1/4

 ต1.3   ป1/1  

 ต2.1   ป1/1   ป1/2   ป1/3  

 ต2.2   ป1/1  

 ต3.1   ป1/1  

 ต4.1   ป1/1   ป1/2

 

           รวม  16  ตัวชี้วัด


ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูอารุณี เชาวนพูนผล
Nisaluk ChaynoyPatchareepan Thongprom

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูอารุณี เชาวนพูนผล

การมีความรู้ในการระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย อ่านออกเสียงสะกดคำ  และอ่านประโยคง่ายๆ เรื่องสั้นง่ายๆตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟังเหมาะสมกับวัยเพื่อใช้ทักษะในการสื่อสาร ปฏิบัติตามคำสั่ง ขอร้อง บอกความต้องการของตนเอง ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนา และนิทาน พูดโต้ตอบ ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนโดยทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้อย่างเหมาะสม  

          ด้วยความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริตมีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการสื่อสาร ในการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

 

ตัวชี้วัด   

            ต. 1.1     ป 2/1  , ป 2/2  , ป 2/3  , ป2/4

            ต. 1.2     ป 2/1  , ป 2/2  , ป 2/3  , ป2/4

            ต. 1.3    ป 2/1

            ต. 2.1    ป 2/1  , ป 2/2  , ป 2/3

            ต. 2.2    ป 2/1

            ต. 3.1    ป 2/1

            ต  4.1    ป 2/1

            ต. 4.2    ป 2/1

 

           รวม  16  ตัวชี้วัด

 

 

 


ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูพัณณ์ชิตา วุฒิ
Phanchita wutti

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูพัณณ์ชิตา วุฒิ

      ศึกษา เรียนรู้ คำสั่งและค าของร้องที่ใช้ในห้องเรียน คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว บทพูดเข้าจังหวะ การ สะกดคำ การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง สัญลักษณ์และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 350-450 คำ ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ประโยค ข้อความและส านวนภาษาที่ใช้ในการแนะนำตนเอง บอกความต้องการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แสดงความรู้สึก กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ มารยาทสังคม วัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา กิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร กลุ่มคำและประโยคของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาในการฟัง การพูดใน สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ ในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบคำถาม ทำท่าทางประกอบ เข้าร่วมกิจกรรม และ จัดหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำ เสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูกัลยลักษณ์ วงศ์ชัย
kanyaluk wongchai

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูกัลยลักษณ์ วงศ์ชัย

ฟัง อ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ  ประโยค ข้อความง่ายๆ  สะกดคำ คำสั่ง   คำขอร้อง  คำแนะนำง่ายๆ  สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน        มีทักษะการพูดสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับใจ  ความเหมือนและความแตกต่างของภาษา  วัฒนธรรม สังคมเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิต  ความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย อย่างมีประสิทธิภาพ   

                ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ โดยใช้การ ฟัง พูด  อ่าน และเขียน เลือก  ระบุภาพประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน   ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ    พูด  เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล   แสดงความต้องการของตนเอง และขอแสดงความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ    พูด   เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  และครอบครัว   พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ    พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  โดยการพูด และเขียน    พูด  วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน  พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาละเทศตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย     อธิบายความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร  คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนา แสวงหาความรู้  ในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆโลกทัศน์ของตน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ  และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง


ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ครูนงนาถ ยิ้มแย้ม
ครูนงนาถ ยิ้มแย้ม

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูนงนาถ ยิ้มแย้ม

คำธิบายรายวิชา
วิชา ภาษาอังกฤษ 5(อ15101) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5        
จำนวน 80 ชั่วโมง/ปี   

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำขออนุญาต  การระบุ การวาดภาพ  สัญลักษณ์  หรือ  เครื่องหมาย  ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ การเขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  การแสดงข้อมูล  ตามที่ฟังหรืออ่าน  การอ่านออกเสียงประโยค  ข้อความบทกลอนสั้นๆ  ตามหลักการอ่าน บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง  ระหว่างการออกเสียง  ประโยค  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนการลำดับคำตามโครงสร้างของประโยค  สื่อสารข้อมูล  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบในการแสดงความต้องการ  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  การให้ข้อมูลเรื่องใกล้ตัว  เช่น  ตนเอง  เพื่อน   ครอบครัว      และกิจกรรมต่างๆ   ทั้งในห้องเรียน  สถานศึกษา และท้องถิ่น  โดยใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียง  กริยาท่าทาง  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การสืบค้น  การรวบรวมคำศัพท์  ข้อมูล  เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  การตอบคำถาม  การบอกใจความสำคัญ  จากบทสนทนา  นิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ  และการนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  การบอกความสำคัญ  ความเหมือนหรือความแตกต่าง การตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา  และการเข้าร่วมกิจกรรม  เทศกาล  วันสำคัญ  และงานฉลองอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ  โดยใช้กระบวนการ ทักษะทาง ภาษา ตีความ วิเคราะห์อธิบาย บรรยาย สรุปใจความ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆอย่างเหมาะสม รวมทั้งการแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย

ตัวชี้วัด
ต.1.1   ป5/1-4
ต.1.2   ป5/1-5
ต.1.3   ป5/1-3
ต.2.1   ป5/1-3
ต.2.2   ป5/1-2
ต.3.1   ป5/1
ต.4.1   ป5/1
ต.4.2   ป5/1
รวม  20  ตัวชี้วัด








 

 

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูทัชธชา ปัญญารัตน์
Tatchtacha Panyarat

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูทัชธชา ปัญญารัตน์

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ16101 ภาษาอังกฤษ 6         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต คำแนะนำ  การพูด การเขียนแสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ การพูดและการเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว การพูด  การเขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ   การพูด การเขียนภาพ แผนผังแผนภูมิ   และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน หลักการอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทานและ บทกลอนสั้นๆ อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน ความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน การพูด   การเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล   การใช้คำสั่ง  คำขอร้อง และ    ให้คำแนะนำ ที่ฟังและอ่าน การพูดการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม ความสนใจ  ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  การค้นคว้า การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  การใช้ภาษาต่างประเทศใน การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ตามทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)  การสื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพสวัสดิการ การซื้อ-ขาย  ลมฟ้าอากาศตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  และท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ทักษะทางภาษา ตีความ วิเคราะห์อธิบาย บรรยาย สรุปใจความ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆอย่างเหมาะสมภายในวงคำศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คำ (คำศัพท์  ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentence) สื่อความหมาย  ตามบริบทต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย

 


ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูพัชรีพรรณ  ทองพรหม
Patchareepan Thongprom

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูพัชรีพรรณ ทองพรหม

              ศึกษา เรียนรู้ คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม หล้กการอ่านออกเสียง ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ การจับใจความสำคัญ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง ภาษาทีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว สำนวนการตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ภาษาทีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

        โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การปฏิบัติตาม อ่านออกเสียง ระบุ เลือก บอก แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล

        เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูพัชรีพรรณ  ทองพรหม
Patchareepan Thongprom

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูพัชรีพรรณ ทองพรหม

ศึกษา เรียนรู้ คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าว ประกาศ บทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ประโยค หรือข้อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ      การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สื่อที่ไม่ใช่ ความเรียง บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น       เรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ การจับใจความสำคัญ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว สำนวนการตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ ให้เหตุผลประกอบ การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน การปฏิบัติตาม    อ่านออกเสียง ระบุ เลือก บอก แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ใฝ่เรียนรู้ ในตนเอง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธา